Gombalan Maut ala Bapak muA:Bapak kamu tukang rujak ya?

B:Koq kamu bisa tau?

A:Karena kamu telah mengulek hatiku  

A: Bapak kamu seorang polisi ya?

B: kok tau ?

A: soalnya kamu telah menilang hatiku  

A: Bapak kamu seorang pemain catur ya ?

B: iya, kok tau ?

A: soalnya kamu telah menSKAKan hatiku (nyengir) 

A: Bapak kamu seorang petani ya ?

B: iya, kok tau ?

A: soalnya kamu telah menaburkan cinta dihatiku (nyengir) 

A: Bapak kamu seorang dokter ya ?

B: iya, kok tau ?

A: soalnya kamu telah menyuntikan cinta ke hatiku (nyengir) 

A: Bapak kamu pilot ya ?

B: iya, kok tau ?

A: soalnya kamu telah menerbangkan hatiku (nyengir) 

A: Bapak mu tukang sate ya?

B: kok tau ?

A: abis kamu telah menusuk-nusuk hatiku (L) 

A: Bapak kamu penggemar SMASH ya?

B: eh ko tau?

A: soalnya kamu udah menCENAT CENUT kan hati ku (music) 

A: Bapak mu polisi gorontalo yah?

B: iya, kok tau ?

A: Karena kamu telah menchayya-chayya hatikuuww (music) 

A: “Bapak kamu pemain gendang ya ?”

B: “iya, kok tau ?”

A: “Karena kamu telah menDUNGDUNGPLAK hatiku (lol) 

A: Bapak kamu Gusdur ya ?

B: eh kok tau ?

A: taulah , Gitu Aja Kok Repot (lol)

No comments:

Post a Comment

Pages